Who's Who

Print

NameDesignationContact Number
Sh. Mangesh Kumar Ghildiyal
District Magistrate 9412007777
Sh. Sukhbir Singh
Supritendent of Police 9411111952
Sh. M B Singh 
DFO 9458192148
Sh. S S Jangpangi
ADM 
9412928424
Sh. S. S. S. Pankti CDO 9411196109
Sh. Shyam Singh Rana SDM-Bageshwar 7300505330
Sh. Nandan Singh Naganyal
SDM-Kapkote
9412921542
Smt. Rekha Kohli
SDM-Kanda 9412130860
Sh.  Ravindra Singh
SDM-Garur 9897093258 

Contacts of District Level Officers(236 KB)

Email IDs of District Level Offices (75 KB)